Warunki korzystania z usługi

 1. 1. Usługa

  Usługa aplikacji Deliverky dostępna pod adresem https://deliverky.com/ („Usługa”) jest świadczona przez Aexol spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, firmę zarejestrowaną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Mlawska 4/U7, kod pocztowy: 15-411, NIP (numer identyfikacji podatkowej VAT w UE) PL5423253283, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000602817, przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN („Firma”).

  Aby korzystać z Usługi, musisz najpierw zaakceptować Warunki oraz Politykę Prywatności. Dla uniknięcia wątpliwości, korzystanie z Usługi oznacza akceptację Warunków oraz Polityki Prywatności.

  Nie możesz korzystać z Usługi, jeśli jesteś osobą, która zgodnie z prawem polskim lub prawem innych krajów, w tym kraju, w którym jesteś rezydentem lub z którego korzystasz z Usługi, jest pozbawiona prawa do otrzymywania Usługi. Korzystając z Usługi, potwierdzasz, że masz więcej niż 18 lat, ponieważ Usługi nie mogą być używane przez dzieci poniżej 18 roku życia.

  Zgadzasz się, że Twoje zakupy Usługi nie są uzależnione od dostarczenia jakiejkolwiek przyszłej funkcjonalności lub cech, ani od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych publicznych komentarzy złożonych przez Firmę lub jej powiązane podmioty dotyczących przyszłej funkcjonalności lub cech.

  Usługa jest zamawiana przez klienta Firmy („Klient”) po utworzeniu konta użytkownika lub po skontaktowaniu się z Aexol zgodnie z sekcją Cennik na stronie internetowej.

 2. 2. Ograniczony dostęp do Usług

  Jeśli świadczenie Usługi wiąże się z ryzykiem spowodowania szkody większej niż nieistotna dla Firmy lub innego podmiotu, lub Klientów Usługi, Firma może zablokować lub ograniczyć dostęp do Usługi. W związku z tym Firma nie może przyjąć bardziej daleko idących działań niż te uzasadnione okolicznościami. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, jeśli dostęp do Usługi zostanie ograniczony. O ile nie wskazano inaczej w gwarancjach poziomu usługi, Firma może przeprowadzać planowane działania wpływające na dostępność Usługi, jeśli są one wymagane z powodów technicznych, konserwacyjnych, operacyjnych lub bezpieczeństwa. Firma zobowiązuje się przeprowadzać takie działania niezwłocznie i w sposób minimalizujący zakłócenia. Firma zobowiązuje się powiadomić Klienta w rozsądnym czasie przed podjęciem takich działań. Firma gwarantuje, że Usługa będzie dostępna przez pięćdziesiąt jeden procent (51%) czasu w danym miesiącu kalendarzowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy (i) sprzęt lub oprogramowanie dostarczone przez Klienta ulegnie awarii lub będzie wadliwe, a awaria lub wada spowodowała, w całości lub w części, czas przestoju, (ii) Usługa zostanie zawieszona (patrz Rozdział 7) lub (iii) jak określono w niniejszych Warunkach (w tym w Rozdziale 2). Dostępność będzie mierzona na wyjściu (port wyjściowy) zapory ogniowej w centrum danych Firmy. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Klienta w przypadku niezgodności z powyższą gwarancją jest to, że Firma zapewni Usługę bez opłat w następnym okresie rozliczeniowym. Żadne inne odpowiedzialności nie mogą wynikać z tego oświadczenia.

 3. 3. Opłaty

  Najnowsze ceny można znaleźć w naszej sekcji Cennik na stronie https://deliverky.com/. Nasze ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszych cen z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu zmian na rynku, kosztów towarów lub usług, lub zmian w naszym modelu biznesowym. Wszelkie zmiany cen będą komunikowane naszym klientom za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji lub innych środków, takich jak e-mail. Klienci będą odpowiedzialni za wszelkie zmiany cen i będą mieli możliwość anulowania subskrypcji przed wejściem w życie nowych cen. Wszelkie zaległe należności stają się natychmiast wymagalne w przypadku naruszenia Warunków z jakiegokolwiek powodu.

 4. 4. Płatności

  Deliverky stosuje prosty schemat cenowy, który jest uzgodniony przez obie strony. Korzystanie z aplikacji, czy to w ramach planu darmowego, czy uzgodnionych warunków planu pro, również oznacza zgodę na niniejsze warunki korzystania z usługi oraz uzgodnioną płatność.

 5. 5. Wsparcie

  Wsparcie jest świadczone za pośrednictwem strony internetowej: https://deliverky.com/. Wsparcie świadczone na mocy niniejszych Warunków nie gwarantuje czasu naprawy błędów.

 6. 6. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

  Usługę można wypowiedzieć przez obie strony z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, który wchodzi w życie na koniec Okresu Rozliczeniowego. Firma może zakończyć świadczenie Usługi natychmiast, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

  • (i) naruszenia niniejszych Warunków przez Klienta
  • (ii) publikacji przez Klienta jakichkolwiek treści, które naruszają prawo lub są w inny sposób niewłaściwe
  • (iii) niewniesienia przez Klienta zaległych opłat w ciągu siedmiu dni po terminie płatności

  W przypadku rozwiązania umowy z powyższych przyczyn, Firma nie będzie zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek kwoty wcześniej opłaconej przez Klienta ani do rekompensaty za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta lub jego partnerów (tj. spółki zależne, podmioty powiązane, członkowie zarządu, agenci, pracownicy, reklamodawcy, licencjodawcy, dostawcy). W przypadku opóźnienia w płatności należnych opłat, Firma ma prawo zawiesić świadczenie Usług, bez uprzedzenia, do czasu uregulowania opóźnionych opłat. Takie zawieszenie w żaden sposób nie zwalnia Klienta z obowiązku płatności.

  Firma ma prawo usunąć konto w przypadku, gdy Klient: nie potwierdzi autentyczności e-maila, nie korzysta z usług przez 12 miesięcy, lub zażąda usunięcia konta.

 7. 7. Gwarancja

  Usługi są świadczone w stanie „jak jest”. Firma nie udziela gwarancji ani rękojmi na usługi. Firma nie składa żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w szczególności nie gwarantuje sukcesu, rentowności ani przydatności do określonego celu. Wyraźne gwarancje Firmy nie będą poszerzane, zmniejszane ani w żaden sposób zmieniane, a żadna zobowiązanie ani odpowiedzialność nie powstanie z tytułu udzielania przez Firmę porad technicznych lub innych związanych z oprogramowaniem.

 8. 8. Odpowiedzialność

  W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy w ramach umowy, czynu niedozwolonego czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej (w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialności ścisłej i zaniedbania) za: utratę zysków lub przychodów; utratę umów, możliwości biznesowych lub informacji; uszkodzenie lub utratę danych; działania i szkody związane z siłą wyższą; utratę jakichkolwiek danych, w tym po modyfikacji, rozwiązaniu umowy lub ograniczeniu dostępu do usługi, czy usunięciu konta Klienta; jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta po ich działaniach lub zaniechaniach, lub jakiekolwiek inne straty ekonomiczne lub za jakiekolwiek, pośrednie, specjalne, następstwowe, karne, incydentalne lub podobne szkody wynikające z wykonania lub niewykonania niniejszej umowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczane, publikowane, importowane lub eksportowane przez Klienta ani za inne wady w innych usługach używanych przez Firmę. W przypadku braku rażącego niedbalstwa lub umyślnego niewłaściwego działania, Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani wobec żadnej innej osoby, w tym wobec jakiejkolwiek strony występującej przez, na rzecz lub w imieniu Klienta, za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki przekraczające jedną miesięczną opłatę za usługi zapłaconą Firmie w Okresie Rozliczeniowym, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące odpowiedzialność.

  Niezależnie od podstawy roszczeń (tj. odpowiedzialności umownej lub deliktowej), odpowiedzialność Firmy za szkody w odniesieniu do jednej szkody nie może przekroczyć 10% ostatniej miesięcznej opłaty netto zapłaconej Firmie; maksymalna odpowiedzialność Firmy nie może przekroczyć 100% rocznych opłat netto, niezależnie od liczby i rodzaju roszczeń.

  Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku umyślnego niewłaściwego działania oraz w każdym innym przypadku odpowiedzialności, w którym ograniczenia umowne są zabronione przez prawo.

 9. 9. Własność intelektualna

  Niniejsze Warunki nie przenoszą żadnych praw własności intelektualnej, praw, interesów ani tytułów od Firmy na Klienta ani żadną stronę trzecią; takie prawa pozostaną (w zakresie między stronami) wyłącznie przy Firmie. Logo Firmy oraz wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Firmy lub licencjodawców Firmy. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z witryną mogą być znakami towarowymi stron trzecich. Korzystanie z Usług nie przyznaje Klientowi żadnych praw ani licencji na reprodukcję lub inne używanie jakichkolwiek znaków towarowych i logo Firmy lub stron trzecich. Firma może wyrazić zgodę na używanie swojego logo na stronie internetowej Klienta. Taka zgoda musi być wyraźna i udzielona przez osoby upoważnione do reprezentowania Firmy.

  Strony zgadzają się, że z uwagi na niniejsze Warunki i realizowaną współpracę biznesową, Firma może używać nazwy firmy Klienta bez żadnych opłat jako odniesienia biznesowego na swojej oficjalnej stronie internetowej, prezentacjach, wykładach, konferencjach lub innych środkach reklamowych i/lub promujących działalność biznesową. W uzasadnionych przypadkach Firma może również używać logo firmy Klienta. Strony zgadzają się, że Firma może, jako odniesienie, wspomnieć o Kliencie i ich wzajemnych operacjach biznesowych w trakcie negocjacji, ofert i/lub podobnych interakcji biznesowych z stronami trzeciimi.

 10. 10. Zmiana i zakończenie Usług

  Usługa jest nieustannie udoskonalana, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia dla jej użytkowników. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że forma i charakter Usług świadczonych przez Firmę mogą się zmieniać od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 3 niniejszych Warunków. Zmiany w formie i charakterze Usług będą miały zastosowanie do wszystkich wersji Usług. Przykłady zmian w formie i charakterze Usług obejmują, bez ograniczeń: zmiany w polityce opłat i płatności, poprawki zabezpieczeń, dodane funkcjonalności i wszelkie inne ulepszenia. Klient może zakończyć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, usuwając swoje konto. Klient nie otrzyma żadnych zwrotów za usunięcie konta. Klient zgadza się, że Firma, według własnego uznania i z dowolnego powodu lub bez powodu, może usunąć jego konto lub jego część. Klient zgadza się, że wszelkie zakończenie dostępu do Usługi może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia i że Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnej strony trzeciej za takie zakończenie lub jego konsekwencje.

  Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za eksportowanie swoich treści i aplikacji z Usługi przed zakończeniem dostępu do konta. Po zakończeniu Usługi lub usunięciu konta Klienta, niniejsze Warunki również wygasną, z wyjątkiem Rozdziałów 7, 8, 9, 10, 11 i 12, które będą nadal obowiązywać.

 11. 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza

  Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić Firmę oraz jej spółki zależne, afiliantów, pracowników, reklamodawców, licencjodawców, dostawców lub partnerów (łącznie "Firma i Partnerzy") przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z:

  • (a) naruszeniem Warunków przez Klienta
  • (b) korzystaniem z Usług przez Klienta
  • (c) naruszeniem przez Klienta obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji w związku z Usługami
  • (d) treściami lub aplikacjami Klienta, w tym wszelką odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi z roszczeń, strat, szkód, opłat i kosztów postępowania sądowego wszelkiego rodzaju

  W takim przypadku Firma dostarczy Klientowi pisemne zawiadomienie o takim roszczeniu, pozwie lub działaniu.

 12. 12. Postanowienia ogólne

  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Strony niniejszej umowy są niezależnymi wykonawcami. Niniejsze Warunki nie będą interpretowane jako tworzące partnerstwo między stronami ani tworzące jakąkolwiek inną formę stowarzyszenia prawnego, które nadawałoby jednej stronie wyraźne lub dorozumiane prawo, uprawnienie lub kompetencję do tworzenia jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań wobec drugiej strony.

  Prawo właściwe i Jurysdykcja: Umowa będzie regulowana prawem polskim, a wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy będą rozstrzygane przez polski sąd w Warszawie.

  Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. W takim przypadku Firma poinformuje Klienta o nowych Warunkach za pośrednictwem powiadomienia w aplikacji, na jego koncie lub za pośrednictwem e-maila. Klient będzie miał prawo do wypowiedzenia Usługi za pośrednictwem e-maila w ciągu 14 dni od otrzymania informacji.

Usprawnij dostawy z Deliverky

section image